Rotifer Microorganism

Rotifer microorganism at Boxelder Sanitation.